Công đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 và chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2017; bình bầu thi đua năm 2016

07/12/2016
Ngày 29/11/2016, Công đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tổ chức cuộc họp nhằm góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 và chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2017; tổ chức bình xét thi đua năm 2016; ra mắt Tổ công đoàn.

Thành phần tham dự gồm: TS. Nguyễn Duy Thụy – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, ThS. Phạm Thị Xuân Nga - Chủ tịch Công Đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, cùng tập thể công đoàn viên Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Viện, ThS. Phạm Thị Xuân Nga trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 và chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2017. Dự thảo đã nêu bật kết quả đạt được cùng những khó khăn, tồn tại trong công tác Công đoàn năm 2016; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên trong năm 2017. Bản Dự thảo đã nhận được các ý kiến đóng đóng góp tích cực từ các công đoàn viên.

Công đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tiến hành bình xét thi đua năm 2016, bình bầu các công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn của Viện năm 2016, trình Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xem xét khen thưởng danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc, danh hiệu Chuyên đề Giỏi việc nước đảm việc nhà, danh hiệu Chuyên đề Văn hóa – Thể dục - Thể thao và danh hiệu Tập thể Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Cũng tại cuộc họp, căn cứ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn số 703/HĐ – TLĐ ngày 6/5/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên công bố Quyết định về việc thành lập 05 Tổ Công đoàn.

  •  
     
  •