TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

09/07/2012
Kể từ khi thành lập đến nay, hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Khoa học xã hội Việt Nam luôn được coi trọng và không ngừng phát triển.

Tác giá: vass.gov.vn

Nguồn: vass.gov.vn

https://issch.vass.gov.vn/content/tintuc/Lists/DangUy_Tin_Hoat_Dong/Attachments/19/k thuc hien duoc cac chuc nang .jpg?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  •  
     
  •