Kế hoạch hoạt động của Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên năm 2017.

24/04/2017
Kế hoạch hoạt động của Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên năm 2017.

Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ngày 12/12/2012; Hướng dẫn số 22/HĐ/TWĐTN ngày 28/06/2013 của Trung ương Đoàn hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Báo cáo ngày 15/11/2016 của Ban chấp hành Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên về tổng kết công tác đoàn năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017; căn cứ tình hình hoạt động của Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên;

Nhằm triển khai phướng hướng và nhiệm vụ công tác 2017 đã đặt ra, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy, lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Chi đoàn.

Chi tiết trong file đính kèm.

  •  
     
  •