Thư mời viết bài tham luận Hội thảo "Thanh niên với nghiên cứu khoa học xã hội vùng Tây Nguyên"

11/11/2015
Thực hiện theo công văn số 1678/KHXH-QLKH ngày 07 tháng 08 năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo "Thanh niên với nghiên cứu khoa học xã hội vùng Tây Nguyên".

Nguồn: Admin

  •  
     
  •