Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 01/11/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Quyết định số 657/QĐ-KHXH, ngày 03/5/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 13/06/2018

Quyết định số 657/QĐ-KHXH, ngày 03/5/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

  •  
     
  •