Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức 2010

19/10/2010
Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2010 của các viện, đơn vị sau thuộc Viện KHXH Việt Nam: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, Viện Phát triển bền vững Vùng Bắc Bộ, Viện Xã hội học
  •  
     
  •